آنزیم بینی برای کوچک کردن بینی های گوشتی در مطب انجام می شود. ما از برترین آنزیم های اسپانیایی استفاده کرده و  جوابدهی خوبی داشتیم.

اصلاح کجی و قوز بینی با تزریق فیلرهای مخصوص بینی انجام می شود.