جراحی های پوستی در مواردی از جمله برداشتن یا نمونه برداری از خال مشکوک، نمونه برداری زگیل تناسلی، برداشتن میخچه و سایر ضایعات پوستی، پیرسینگ ناف، گوش و جاهای دیگر بدن و ختنه ی نوزادان (با تکنیکهای زیبایی) در مطب به طور سرپایی قابل انجام است.