میکرونیدلینگ روشی است که با ایجاد زخمی کنترل شده در پوست فاز بهبود زخم را در پوست فعال می کنیم. این روش تاثیر کمی داشته و برای افزایش اثر آن از سرمهای مربوطه مثلا سرم جوانساز یا سرم ضد لک استفاده می کنند. زخم پوست ناشی از آن تا ۲ روز بهبود کامل می یابد و صورت کمی سفت و کیفیت بهتری به خود می گیرد